U
l
u
b
i
o
n
e
Ulubione

WARUNKI UŻYTKOWANIA dla strony www.sexchat.pl

Niniejsza wersja ma charakter informacyjny - jedyną wersją obowiązującą jest wersja w języku słowackim!

Spis treści:

Spółka handlowa LiveNet, s.r.o. z siedzibą 930 12 Ohrady, Náprotivná ulica 353/27, REGON: 44 314 213, spółka zapisana jest w rejestrze handlowym Sądu rejonowego Trnava, wydział Sro, numer wpisu 22347/T, jako operator strony www.sexchat.pl wydaje niniejsze warunki użytkowania dla strony www.sexchat.pl:

I. Postanowienia wstępne

 1. Strona internetowa www.sexchat.pl (dalej tylko "strona") eksploatowana jest przez spółkę LiveNet, s.r.o. z siedzibą Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, REGON: 44 314 213 (dalej tylko "operator strony").
 2. Dane kontaktowe na operatora witryny internetowej:
  • nazwa firmy: LiveNet, s.r.o.
  • siedziba: 930 12 Ohrady, Náprotivná ulica 353/27, Slovakia
  • numer telefonu do kontaktu z operatorem: +421918924889
  • email: info@sexchat.pl
 3. Skargi, reklamacje i inne sugestie można składać pisemnie, e-mailem lub za pomocą formularza kontaktowego zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 4. Operator strony jest wyłącznym właścicielem strony, jej treści, jej wyglądu, jak również jej jakiegokolwiek oprogramowania.
 5. Operator strony zastrzega dla siebie prawo zmieniać, uzupełniać lub w pełnym zakresie zastąpić niniejsze warunki użytkowania. Zastąpienie niniejszych warunków użytkowania realizowane jest przez wydanie nowych warunków użytkowania. Operator strony zobowiązuje się o zmianie, uzupełnieniu lub zastąpieniu niniejszych warunków użytkowania informować wszystkie osoby uczestniczące na stronie w postaci e-mailu na adres e-mailowy podany podczas rejestracji za pośrednictwem nadania krótkiej informacji o przeprowadzeniu zmiany, uzupełnienia lub zastąpienia warunków użytkownika. Zmiana, uzupełnienie warunków użytkownika lub wydanie nowych warunków użytkownika nabywa zobowiązanie dla osób uczestniczących na stronie przez rozesłanie zawiadomienia na adres e-mailowy w sensie poprzedniego zdania.
 6. Niniejsze warunki użytkownika zobowiązują wszystkie osoby uczestniczące na stronie.
 7. Niniejsze warunki korzystania spełniają także obowiązek informacyjny operatora zgodnie z § 3 ustawy nr 102/2014 Dz. U. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw.
 8. Prawo autorskie do strony należy się operatorowi strony.
 9. Obowiązuje prawodawstwo Republiki Słowackiej.

Góra ↑

II. Zawartość strony. Zakazy odnoszące się do strony

 1. Strona zawiera treść erotyczną dla dorosłych i przeznaczona jest dla osób starszych 18 lat. Strona tworzy przestrzeń do prezentacji zarejestrowanego modela oraz do obserwowania tej prezentacji zarejestrowanego modela przez zarejestrowanego odwiedzającego (zwana dalej „usługą”).
 2. Zakazaną treścią strony są w szczególności:
  1. jakiekolwiek materiały słowne lub obrazowe pokazujące praktyki upokarzające ludzkość (tzw. praktyki S/M, bondage, niewolnictwo seksualne itp.)
  2. jakiekolwiek materiały słowne lub obrazowe pokazujące pornografię dziecięcą, tzn. zabronione jest pokazywanie prawdziwego lub udawanego stosunku płciowego, innego sposobu stosunku płciowego lub innego podobnego stosunku płciowego z dzieckiem lub osobą wyglądającą, jako dziecko lub pokazanie nagich części ciała dziecka lub osoby wyglądającej, jako dziecko
  3. jakiekolwiek materiały słowne lub obrazowe, które promują jakąkolwiek usługę, towar, zakład, spółkę lub osobę i mogą zostać ocenione, jako reklama
  4. wulgarne, nieprzyzwoite, mocno obraźliwe słowa i gesty
  5. propagowanie czynności charakteru handlowego
  6. stymulacja transakcji pieniężnych mimo obręb strony.
 3. Na stronie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści naruszających którykolwiek ze standardów wystawców kart.
 4. Ocena, czy materiał opublikowany na stronie jest jej zabronioną treścią, należy się operatorowi stron.
 5. Operator strony zastrzega sobie prawo do kontroli materiałów opublikowanych przez osoby uczestniczące na stronie, czy nie chodzi o jej zabronioną zawartość.
 6. Operator strony w przypadku stwierdzenia zabronionej zawartości może zdecydować:
  1. o blokowaniu materiału o zabronionej treści
  2. o tymczasowym blokowaniu osoby uczestniczącej na stronie, która materiał taki opublikowała
  3. o zakończeniu rejestracji osoby uczestniczącej na stronie, która materiał taki opublikowała.
 7. Z powodu decyzji operatora strony według ust. 5) niniejszego rozdziału warunków użytkowania żadnej osobie uczestniczącej na stronie nie powstaje żadne prawo do odszkodowania lub do jakiejkolwiek majątkowej lub niemajątkowej formy rekompensaty.
 8. Jakikolwiek model rejestrowany lub jakikolwiek uczestnik rejestrowany ma prawo powiadomić operatora strony o takim zachowaniu osoby uczestniczącej na stronie, które jest pogwałceniem niniejszego rozdziału warunków użytkowania.
 9. Zakazy zakotwiczone w niniejszym rozdziale warunków użytkowania odnoszą się tak samo do komunikacji ustnej osób uczestniczących na stronie, jak również do ich komunikacji pisemnej zrealizowanej za pośrednictwem czatu publicznego, jak również czatu prywatnego, a następnie do ich komunikacji wizualnej.

Góra ↑

III. Osoby uczestniczące na stronie

 1. Osobami uczestniczącymi na stronie należy rozumieć:
  1. rejestrowany model
  2. rejestrowany zwiedzający
  3. nierejestrowany przypadkowy zwiedzający.
 2. Rejestrowanym modelem należy rozumieć osobę fizyczną starszą, niż 18, która zarejestrowała się na stronie celem własnej promocji za pośrednictwem zdjęć, wideo oraz kamery webowej.
 3. Rejestrowanym zwiedzającym jest osoba fizyczna starsza, niż 18 lat, która zarejestrowała się na stronie celem obserwacji promocji modela.
 4. Nierejestrowanym przypadkowym zwiedzającym jest osoba fizyczna, która odwiedziła stronę bez tego, aby była zainteresowana rejestracją, jako rejestrowany model lub rejestrowany zwiedzający, przy czym osoba taka nie ma dostępu do takich usług świadczonych przez stronę, które dostępne są tylko dla rejestrowanego modela lub dla rejestrowanego zwiedzającego.
 5. Osoby uczestniczące na stronie nie są w stosunku zawodowo – prawnym lub stosunku handlowym z operatorem strony, tak samo nie są uważane za poddostawcę operatora strony.
 6. Operator strony ma prawo kontrolować, czy rejestrowany model oraz rejestrowany zwiedzający spełniają wymogi (w szczególności wymagany wiek) celem rejestracji na stronie.

Góra ↑

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja na stronie jest dobrowolna. Do rejestracji na stronie nie istnieje prawo nawet przy spełnieniu wszystkich, postanowionych przez operatora warunków.
 2. Rejestracja na stronie jest możliwa tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.
 3. Operator strony ma prawo również bez podania powodu odrzucić rejestrację osoby.
 4. Rejestracja na stronie przebiega elektronicznie online.
 5. W ramach rejestracji osoba wyrazi się, czy ma zamiar rejestrować się, jako model lub jako zwiedzający.
 6. W ramach rejestracji, dotyczącej modela należy wprowadzić następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. PESEL
  3. adres stałego zamieszkania
  4. połączenie bankowe oraz numer rachunku
  5. adres e-mailowy, który powinien funkcjonować przez cały okres trwania rejestracji osoby na stronie.
 7. W ramach rejestracji odwiedzającego należy wprowadzić ważny i funkcjonalny adres e-mailowy, fakultatywnie dla przypadku zakupu kredytu za pośrednictwem konta bankowego również połączenie bankowe oraz numer rachunku.
 8. W ramach rejestracji osoba powinna wyrazić się, iż przeczytała warunki użytkowania i udziela zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych. Bez tego wyrażenia się rejestracja na stronie nie może skończyć sukcesem.
 9. Do rejestracji należy wysłać własny dowód osobisty w postaci skanu.
 10. Po absolwowaniu formalnej procedury przy rejestracji operator strony sprawdzi dane osobowe osoby rejestrującej się, w szczególności czy chodzi o osobę, która osiągnęła wiek 18 lat a następnie do 24 godzin od rejestracji przekaże na rejestrującą się osobę podany adres e-mailowy zawiadomienie, czy rejestrację popiera lub odrzuca. Zawiadomienie o zaakceptowaniu rejestracji uważa się za potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku. Częścią zawiadomienia o zaakceptowaniu rejestracji jest także potwierdzenie wyrażenia przez zarejestrowanego modela lub zarejestrowanego odwiedzającego wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy,z zaznaczeniem, że zarejestrowany model lub zarejestrowany odwiedzający utracił prawo odstąpienia od umowy poprzez udzieloną zgodę.
 11. Osoba ma dostęp do strony w pełnym zakresie dopiero po potwierdzeniu rejestracji przez operatora strony. Do tej pory osoba rejestrująca się posiada statut nierejestrowanego przypadkowego zwiedzającego.
 12. Sukcesywną rejestracją powstaje pomiędzy osobą uczestniczącą na stronie oraz operatorem strony obowiązujący stosunek cywilno – prawny według § 51 Kodeksu cywilnego, którego treścią jest:
  1. obowiązek operatora strony
   1. udzielić rejestrowanemu modelowi możliwość do własnej promocji i opublikowanie własnego wyglądu fizycznego według niniejszych warunków użytkowania i w tym celu udzielić rejestrowanemu modelowi odpowiednią przestrzeń na stronie
   2. udzielić rejestrowanemu zwiedzającemu możliwość obserwować własną promocję rejestrowanego modela według niniejszych warunków użytkowania
   3. zapłacić rejestrowanemu modelowi wynagrodzenie postanowione według niniejszych warunków użytkowania
  2. prawo rejestrowanego modela do własnej promocji i opublikowanie własnego wyglądu fizycznego według niniejszych warunków użytkowania i jego obowiązek przestrzegać niniejsze warunki użytkownika
  3. prawo rejestrowanego zwiedzającego obserwować własną promocję rejestrowanego modela niniejszych warunków użytkowania i jego obowiązek przestrzegać warunki użytkowania.
  4. mając na uwadze, że stosunek prawny powstały pomiędzy operatorem witryny z jednej strony, a zarejestrowanym modelem lub zarejestrowanym odwiedzającym z drugiej strony należy oceniać jako powstały na podstawie umowy zawartej na odległość zgodnie z § 2 ust. 1) ustawy nr 102/2014 Dz. U. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw; w tym stosunku prawnym operator witryny występuje zawsze w ramach przedmiotu swojej działalności, a zarejestrowany model i zarejestrowany odwiedzający będący osobami fizycznymi, zawsze występują jako konsument.
 13. Rejestracja odbywa się bez ograniczenia czasowego.
 14. Rejestracja daje zarejestrowanemu modelowi i zarejestrowanemu odwiedzającemu prawo do świadczenia im usług przez operatora witryny.

Góra ↑

V. Zakończenie rejestracji

 1. Zakończenie rejestracji może nastąpić:
  1. na wniosek własny rejestrowanego modela lub rejestrowanego zwiedzającego
  2. na wniosek operatora strony.
 2. Zakończenie rejestracji na wniosek własny realizowane jest nadaniem e-mailu przez rejestrowanego modela lub rejestrowanego zwiedzającego z adresu e-mailowego podanego w rozdz. IV ust. 6) lit. e) niniejszych warunków użytkowania na adres e-mailowy operatora strony info@sexchat.pl, w którym rejestrowany model lub rejestrowany zwiedzający rzetelnie żąda operatora strony o zakończenie rejestracji. Operator strony zobowiązuje się odnośnie tego wniosku wyrazić zgodę do 30 dni od doręczenia przedmiotowego e-mailu.
 3. Zakończenie rejestracji na wniosek operatora strony może zostać zrealizowane z powodu:
  1. jeżeli dodatkowo zostanie ujawnione, iż osoba uczestnicząca na stronie nie ma jeszcze 18 lat
  2. jeżeli osoba uczestnicząca na stronie pogwałciła rozdz. II niniejszych warunków użytkowania
  3. niedziałający adres e-mail podany podczas rejestracji jest powodem do podjęcia decyzji przez operatora witryny o zakończeniu rejestracji osoby odwiedzającej witrynę, natomiast art. II. ust. 7 niniejszych warunków korzystania stosuje się odpowiednio
  4. jeżeli osoba uczestnicząca na stronie pogwałciła obowiązki postanowione w rozdz. VI oraz VII niniejszych warunków użytkowania.
  5. jeżeli osoba odwiedzająca witrynę nie wykazuje żadnej aktywności (nie jest zalogowana) od co najmniej roku.
 4. Z powodu zakończenia rejestracji osoby na wniosek operatora strony według ust. 3) niniejszego rozdziału warunków użytkowania żadnej osobie uczestniczącej na stronie nie powstaje żadne prawo do odszkodowania, lub jakiejkolwiek formy majątkowej lub niemajątkowej rekompensaty.

Góra ↑

VI. Prawa oraz obowiązki rejestrowanego modela

 1. Rejestrowany model ma następujące obowiązki:
  1. przy korzystaniu ze strony uniemożliwić dostęp do niej osobom młodszym 18 lat
  2. nie korzystać ze strony w czasie i miejscach, kiedy i gdzie jest to zabronione (na przykład w czasie pracy, na komputerowych stacjach roboczych pracodawcy, w miejscach, gdzie mógłby w ten sposób spowodować oburzenie publiczne itp.)
  3. respektować prawo autorskie operatora strony oraz bez zgody operatora strony nie kopiować, nie publikować, nie pośredniczyć, nie zdzielić, nie sprzedawać chronione przez prawo autorskie chronione informacje wyobrażone na stronie, ściśle związane to jest ze zdjęciami oraz transmitowanym wyświetlaniem osób uczestniczących na stronie
  4. respektować prywatność osób uczestniczących na stronie i w pośredniej treści, włącznie z czatem nie publikować ich dane osobowe oraz dane kontaktowe, wymieniony obowiązek odnosi się również do komunikacji ustnej, pisemnej oraz wizualnej osób uczestniczących na stronie
  5. w pośredniej treści danych, włącznie z czatem wstrzymać się opublikowania treści z obraźliwą zawartością
  6. nie mieć wyłączoną kamerę webową w prywatnym czasie
  7. znajdować się w czasie prywatnym przed kamerą webową
  8. nie żądać od rejestrowanego zwiedzającego dane kontaktowe (adres e-mailowy, numer telefoniczny, nick na skype, ich itp.)
  9. nie udzielać za pośrednictwem czatu wyżej wymienione własne dane kontaktowe
  10. nie promować inne strony webowe z podobną orientacją
  11. nie pokazywać się całkowicie nagi poza czatem prywatnym; poza czatem prywatnym dozwolone jest posiadać bieliznę prywatną a również wywołać podniecenie seksualne przypadkowym obnażeniem ciała lub jego części
  12. nie oferować się rejestrowanemu zwiedzającemu, jako kontra usługę jakiegokolwiek rodzaju lub nawet darmowo
  13. nie wyświetlać puste wideo (na przykład ściana, obraz), ekspozycji powinni uczestniczyć żywi artyści
  14. nie transmitować wcześniej zanotowany materiał obrazowy, a tylko transmisję na żywo
  15. zachowywać się przyzwoicie na czacie publicznym, jak również prywatnym
  16. nie nakłaniać rejestrowanych zwiedzających w sposób nieuczciwy do obserwacji ich transmisji
  17. stosować w profile swoje własne zdjęcia, zdjęcia te nie mogą pokazywać odkryte genitalia
  18. wyrzucić rejestrowanego zwiedzającego, jeżeli stwierdzi, że nie osiągnął wiek 18 lat
  19. znajdować się online minimalne 2 godziny w miesiącu
  20. przestrzegać normy prawne państwa, w którym znajduje się
  21. Posiadać tylko jedną nazwę logowania
  22. unikać postępowania, którego praktycznym następstwem jest rejestracja podwójna, z jednej strony rejestrowany model a z drugiej rejestrowany zwiedzający, w celu kredyt zakupiony, jako rejestrowany zwiedzający wykorzystać do obserwacji własnej promocji, jako rejestrowany model.
 2. Rejestrowany model bierze pod uwagę, iż operator strony zobowiązany jest organom czynnym w postępowaniu karnym udzielić przez nie, wymagane dane, w szczególności w przypadku czynności karnej rejestrowanego modela.
 3. Rejestrowany model bierze pod uwagę i zgadza się, aby operator strony śledził na stronie jego komunikację ustną, pisemną i wizualną.
 4. Zarejestrowany model jest upoważniony nawet bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podsatwie której powstał pomiędzy nim a operatorem witryny stosunek prawny. Zarejestrowany model może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy za pomocą formularza dostępnego na stronie. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. W terminie określonym do odstąpienia od umowy nie jest świadczona usługa zarejestrowanemu modelowi, a zarejestrowany model w dalszym ciągu uważany jest za niezarejestrowanego przypadkowego odwiedzającego, chyba że wyraził zgodę na świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zarejestrowanemu modelowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli operator witryny rozpoczął świadczenie na jego rzecz usługi za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo zarejestrowanego modela do odstąpienia od umowy nie wpływa na jego prawo do żądania zakończenia rejestracji.
 5. Zarejestrowanemu modelowi przysługuje prawo do złożenia skargi, reklamacji lub innej sugestii zgodnie z procedurą reklamacyjną.

Góra ↑

VII. Prawa oraz obowiązki rejestrowanego zwiedzającego

 1. Rejestrowany zwiedzający zobowiązany jest
  1. korzystając ze strony uniemożliwić dostęp do niej osobom młodszym 18 lat
  2. nie korzystać ze strony w czasie i miejscach, kiedy i gdzie jest to zabronione (na przykład w czasie pracy, na komputerowych stacjach roboczych pracodawcy, w miejscach, gdzie mógłby w ten sposób spowodować oburzenie publiczne itp.)
  3. respektować prawo autorskie operatora strony oraz bez zgody operatora strony nie kopiować, nie publikować, nie pośredniczyć, nie zdzielić, nie sprzedawać chronione przez prawo autorskie chronione informacje wyobrażone na stronie. ściśle związane to jest ze zdjęciami oraz transmitowanym wyświetlaniem osób uczestniczących na stronie
  4. respektować prywatność osób uczestniczących na stronie i w pośredniej treści, włącznie z czatem nie publikować ich dane osobowe oraz dane kontaktowe, wymieniony obowiązek odnosi się również do komunikacji ustnej, pisemnej oraz wizualnej osób uczestniczących na stronie
  5. w pośredniej treści danych, włącznie z czatem wstrzymać się opublikowania treści z obraźliwą zawartością
  6. przestrzegać normy prawne państwa, w którym znajduje sie
  7. nie próbować uzyskać dane kontaktowe od rejestrowanego modela (adres e-mailowy, numer telefonu, nick na skype, ich itp.)
  8. nie udzielać rejestrowanemu modelowi swoje dane kontaktowe od rejestrowanego modela (adres e-mailowy, numer telefonu, nick na skype, ich itp.)
  9. nie promować inne strony webowe z podobną orientacją
  10. nie nakłaniać rejestrowanego modela do rozbierania się poza czatem prywatnym
  11. wstrzymać się postępowania, którego podstawa polega na uzgadnianiu usług erotycznych za jakiekolwiek wynagrodzenie lub nawet bez wynagrodzenia
  12. komunikować z rejestrowanym modelem tylko za pośrednictwem czatu publicznego lub prywatnego
  13. zgłosić operatorowi strony podejrzenie, iż niektóry rejestrowany model ma poniżej 18 lat a rejestrację osiągnął za pośrednictwem fałszywych danych
  14. posiadać tylko jedną nazwę logowania
  15. unikać postępowania, którego praktycznym następstwem jest rejestracja podwójna, z jednej strony rejestrowany model a z drugiej rejestrowany zwiedzający, w celu kredyt zakupiony, jako rejestrowany zwiedzający wykorzystać do obserwacji własnej promocji, jako rejestrowany model.
 2. Rejestrowany zwiedzający bierze pod uwagę, iż operator strony zobowiązany jest organom czynnym w postępowaniu karnym udzielić przez nie, wymagane dane, w szczególności w przypadku czynności karnej rejestrowanego modela.
 3. Rejestrowany model bierze pod uwagę i zgadza się, aby operator strony śledził na stronie jego komunikację ustną, pisemną i wizualną.
 4. Zarejestrowany odwiedzający jest upoważniony nawet bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie której powstał pomiędzy nim a operatorem witryny stosunek prawny. Zarejestrowany odwiedzający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy korzystając z formularza dostępnego na stronie. Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. W terminie określonym do odstąpienia od umowy nie jest świadczona usługa na rzecz zarejestrowanego odwiedzającego, a zarejestrowany odwiedzający w dalszym ciągu uważany jest za niezarejestrowanego przypadkowego odwiedzającego, chyba że wyraził zgodę na świadczenie usługi przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Zarejestrowanemu odwiedzającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli operator witryny rozpoczął świadczenie na jego rzecz usług za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli zarejestrowany odwiedzający odstąpi od umowy pomimo tego, że operator witryny rozpoczął świadczenie na jego rzecz usługi za jego wyraźną zgodą, zarejestrowany odwiedzający ma obowiązek zapłacić operatorowi witryny cenę za faktycznie wykonaną usługę. Prawo zarejestrowanego odwiedzającego do odstąpienia od umowy nie wpływa na jego prawo do żądania o zakończenie rejestracji.
 5. Zarejestrowany odwiedzający ma prawo do złożenia skargi, reklamacji lub innej sugestii zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 6. Wartość jednego doładowania zależy od:
  1. formy zakupu doładowania, natomiast operator witryny oferuje możliwość zakupu doładowania za pomocą karty bankowej, przelewu bankowego lub poprzez SMS
  2. wysokości doładowania, gdzie operator witryny oferuje kilka opcji dotyczących wysokości doładowania.
 7. Zarejestrowanemu odwiedzającemu zostanie wyświetlona kwota doładowania i koszty związane z zakupem doładowania przed wyrażeniem zgody na zakup doładowania. Zakup doładowania ma charakter przedpłaty.

Góra ↑

VIII. Reklama na stronie

 1. Rejestrowany model oraz rejestrowany zwiedzający wyraża zgodę z tym:
  1. iż będzie wyświetlana mu reklama na stronie
  2. iż mogą mu być wysyłane e-maile reklamowe.

Góra ↑

IX. Wynagrodzenie rejestrowanego modela

 1. Strona jest opłacana formą zakupu oraz wykorzystania kredytu.
 2. Kredyt nabędzie rejestrowany zwiedzający za pośrednictwem strony i wykorzysta go celem oglądania rejestrowanego modela na czacie prywatnym.
 3. Jedno doładowanie kosztuje 1,-€ dla zarejestrowanych modeli.
 4. Stawkę minutową oglądania rejestrowanego modela na czacie prywatnym określa sam rejestrowany model, który ma prawo tę stawkę minutową również zmieniać, ale nie podczas przebiegającej komunikacji na czacie prywatnym.
 5. Wynagrodzenie rejestrowanego modela przedstawia 50% z osiągniętych kredytów.
 6. Rejestrowany model może uzyskać codziennie bonus do 20,- €. Prawo do tego bonusu ma rejestrowany model, który przestrzega niniejsze warunki użytkowania. Bonus zostaje przypisany w pełnej wysokości.
 7. Wysokość wynagrodzenia rejestrowanego modela, zarobionego z osiągniętych kredytów jest opublikowana w profilu rejestrowanego modela. Wynagrodzenie zostaje przekazywane rejestrowanemu modelowi na rachunek, który podał. Wynagrodzenie jest dochodem brutto rejestrowanego modela, z którego rejestrowany model powinien płacić podatek od dochodu. Wynagrodzenie jest przekazywane rejestrowanemu modelowi do 1 dnia następującego miesiąca, jeżeli wynagrodzenie jest większe niż 20,-€. Jeżeli wynagrodzenie nie jest większe, niż 20,-€, nie zostaje zapłacone, dopóki jego kwota nie osiągnie chociaż 20,-€.
 8. Operator strony zobowiązuje się w terminie do 31 stycznia następującego roku wystawić rejestrowanemu modelowi zaświadczenie o wynagrodzeniu osiągniętym za pośrednictwem strony.

Góra ↑

X. Ochrona danych osobowych

Usunięty z 25.05.2018

Góra ↑

XI. Informacja na temat możliwości i warunkach rozwiązywania sporu za pośrednictwem systemu alternatywnego rozwiązywania sporów

 1. Zgodnie z ustawą nr zbioru 39/2015 o alternatywnym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw możliwe jest rozwiązanie sporu pomiędzy zarejestrowanym modelem lub zarejestrowanym gościem a operatorem strony, wynikający z umowy zawartej na odległość lub związany z umową zawartą na odległość (dalej „spór”) poprzez podmiot alternatywnego rozwiązywania sporów, jakim jest Słowacka Inspekcja Handlowa.
 2. Alternatywne rozwiązanie sporu nie wyklucza prawa dowolnej ze stron do zwrócenia się do sądu, a wzięcie udziału w alternatywnym rozwiązaniu sporu nie stanowi warunku zwrócenia się do sądu.
 3. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez operatora strony lub w przypadku podejrzenia naruszenia swoich praw, zarejestrowany model lub zarejestrowany gość ma prawo zwrócić się do operatora strony z wnioskiem o naprawę sytuacji.
 4. Jeżeli operator strony odrzucił wymieniony w zdaniu poprzednim wniosek lub nie odpowiedział na niego w terminie 30 dni od jego złożenia, zarejestrowany model lub zarejestrowany gość ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozwiązania sporu przez podmiot alternatywnego rozwiązywania sporów.
 5. Wniosek musi zawierać
  1. imię i nazwisko zarejestrowanego modela lub zarejestrowanego gościa, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jeżeli posiada,
  2. dokładne oznaczenie operatora strony,
  3. kompletny i zrozumiały opisu istotnych faktów,
  4. oznaczenie, czego domaga się zarejestrowany model lub zarejestrowany gość,
  5. datę zwrócenia się przez zarejestrowanego modela lub zarejestrowanego gościa do operatora strony z żądaniem naprawy sytuacji oraz informację, że próba rozwiązania sporu bezpośrednio z operatorem strony była bezskuteczna
  6. oświadczenie, że w sprawie nie przesłano takiego samego wniosku do innego podmiotu alternatywnego rozwiązywania sporów, nie została podjęta decyzja na drodze postępowania sądowego lub arbitrażowego, nie zawarto w sprawie ugody ani nie podjęto mediacji oraz, że w sprawie nie zostało zakończone alternatywne rozwiązywanie sporu na podstawie przepisów art. 20 ust. 1 lit. a) do e) ustawy.(SR>
 6. Zarejestrowany model lub zarejestrowany gość dołącza do wniosku dokumenty związane z przedmiotem sporu, wykazujące fakty podane we wniosku.
 7. Wniosek można złożyć w formie pisemnej, formie elektronicznej lub ustnie do protokołu.
 8. Alternatywne rozwiązywanie sporu rozpoczyna się w dniu doręczenia pełnego wniosku do podmiotu alternatywnego rozwiązywania sporów.
 9. Alternatywne rozwiązywanie sporu kończy się w dniu
  1. zawarcia ugody na podstawie przepisów art. 17 ustawy
  2. wydania uzasadnionej opinii na podstawie przepisów art. 18 ustawy
  3. zawieszenia wniosku na podstawie przepisów art. 19 ustawy
  4. śmierci lub uznania za martwego w przypadku strony sporu, będącej osobą fizyczną
  5. zaniku bez następcy prawnego w przypadku strony sporu, będącej osobą prawną
  6. wykreślenia uprawnionej osoby prawnej z rejestru.

Góra ↑

XII. Polityka zwrotów

Zgodnie z otwartym zrzeczeniem się prawa wypowiedzenia/anulowania Subskrybenta zgodnym z klauzulą V.4. obecnej umowy, nie będą akceptowane żadne prośby o refundację lub anulowanie w przypadku, gdy Subskrybent rozpoczął użytkowanie zakupionego pakietu kredytów. W niektórych przypadkach możliwy jest zwrot pieniędzy, ale każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno. Po zatwierdzeniu zwrot karty może zająć 10 dni (w przypadku płatności kartą kredytową). Pieniądze są spłacane w taki sam sposób, w jaki użytkownik zdecydował się na zakup pakietu kredytów. Użytkownicy mogą żądać zwrotu pieniędzy na adres podany w procedurze reklamacyjnej (pkt. I).

Góra ↑

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem 06.08.2023 r. i całkowicie zastępują obowiązujące wcześniej Warunki użytkowania strony www.sexchat.pl.
 2. Wymieniony w art. V ust. 2) niniejszych warunków użytkowania termin rozpatrzenia wniosku zarejestrowanego modela lub zarejestrowanego gościa o zakończenie rejestracji i obowiązujący od 26.06.2019 r. dotyczy wyłącznie takiego zarejestrowanego modela lub takiego zarejestrowanego użytkownika, który zarejestrował się po dniu 26.06.2019 r. Zarejestrowanego modela oraz zarejestrowanego gościa, którzy dokonali rejestracji do dnia 25.06.2019 r. obowiązuje oryginalny termin rozpatrzenia wniosku o zakończenie rejestracji, tj. 24 godziny od doręczenia operatorowi strony odpowiedniego wniosku zarejestrowanego modela lub zarejestrowanego gościa o zakończenie rejestracji.

W Ohrady, dnia 06.08.2023

Góra ↑ | ← Wstecz

Pouczenie o zastosowaniu przysługującego konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy | Przykładowy formularz odstąpienia od umowy