U
l
u
b
i
o
n
e
Ulubione

GDPR

Obsah

W Ohradach, dnia 25.05.2018 r.

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRYCH TO DOTYCZY według art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Ochrona danych osobowych naszych klientów i innych osób fizycznych jest dla nas ważna. Niniejsze warunki wyjaśniają w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe podczas wykonywania naszej działalności oraz podczas świadczenia naszych usług w ramach prowadzenia własnej przedsiębiorczości.

 • Eksploratorem jest:

  • LiveNet, s.r.o.
  • z siedzibą Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
  • REGON: 44 314 213
  • w imieniu której działa zarządca - Tibor Radics (dalej tylko "My").
  • Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę o kontakt z nami
  • dane kontaktowe:
  • lub pocztą na adres naszej siedziby.
 • Osobą odpowiedzialną jest:

  • JUDr. Zsolt Hodosi, adwokat
  • z siedzibą Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
  • REGON: 45014515
  • dane kontaktowe:

Podczas przetwarzania danych osobowych zasadniczo kierujemy się ogólnym Rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych ("GDPR"),które reguluje także Pańskiej prawa jako osoby której to dotyczy,1 tymi postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych, które Państwa dotyczą (zwłaszcza § 78), Ustawą o księgowości, Ustawą o podatku dochodowym, Ustawą o podatku od wartości dodanej, Kodeksem Pracy, Ustawą o ubezpieczeniu socjalnym, Ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, Kodeksem Cywilnym, Ustawą o ochronie konsumentów, jak również innymi przepisami.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych jest z naszej strony niezbędne zwłaszcza dlatego, żebyśmy mogli:

 • świadczyć nasze usługi dla naszym klientów, ew. wykonywać swoją działalność handlową;
 • pełnić różne obowiązki ustawowe i umowne; oraz
 • chronić interesy nas, naszych klientów oraz innych osób.

Dla jakich celów oraz na podstawie jakich podstaw prawnych przetwarzamy dane osobowe?

CelPodstawa prawna według GDPRDotyczące przepisy
spełnienie zobowiązańpełnienie umowyUstawa o podatku od wartości dodanej, Kodeks Cywilny
spełnienie innych zobowiązań umownychpełnienie umowyKodeks handlowy, Kodeks Cywilny, Ustawa autorska
spełnienie zobowiązań ustawowych (nie sklasyfikowane gdzie indziej)pełnienie zobowiązania ustawowego eksploratoraKodeks Cywilny, Ustawa o ochronie konsumentów
prowadzenie listy wspólnikówpełnienie zobowiązania ustawowegoKodeks handlowy
stosowanie swoich praw ustawowych, obrona uzasadnionych interesówupoważniony interes eksploratoraKodeks Cywilny, Kodeks handlowy
zabezpieczenie zgodności z przepisami prawaspełnienie zobowiązania ustawowego upoważniony publiczny wykazywanieUstawa o ochronie przed legalizacją dochodów z przestępczości
cele statystyczne, cele archiwalne w interesie publicznym oraz cele badań historycznych i naukowychinteres publiczny spełnienie obowiązku ustawowegoUstawa o archiwach i działach zgłoszeń, Ustawa o statystyce państwowej,
prowadzenie przepisanej księgowości oraz dokumentów skarbowychspełnienie obowiązku ustawowegoUstawa o podatku dochodowym, Ustawa o księgowości, Ustawa o podatku od wartości dodanej
prowadzenie przepisanych dokumentów personalnych, płac oraz składek ubezpieczenia społecznego,spełnienie obowiązku ustawowego, pełnienie obowiązków i wykonywanie praw odrębnych operatora w zakresie prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego i ochrony społecznejUstawa o ubezpieczeniu zdrowotnym, Ustawa o ubezpieczeniu socjalnym Kodeks Pracy
wspieranie głównej działalności gospodarczejzgoda osoby, której dotyczy pełnienie umowyKodeks Cywilny
walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i uchylaniem się od obowiązków podatkowychwypełnienie obowiązku ustawowegoUstawa nr 442/2012 Dz. U. o pomocy międzynarodowej i współpracy w administracji podatkowej ze zmianami wprowadzonymi ustawą nr 250/2022 Dz. U.

Jakie uzasadnione interesy obserwujemy podczas przetwarzania danych osobowych?

 • stosowanie swoich praw ustawowych, obrona uzasadnionych interesów.

Dla kogo udostępniamy Pańskie dane osobowe?

Dane osobowe naszych klientów oraz innych osób fizycznych udostępniamy tylko w niezbędnym zakresie i zawsze z przestrzeganiem poufności adresata danych np. dla urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczenia zdrowotnego, Zakładu Ubezpieczenia Społecznego, inspektoratu pracy, radcom prawnym, Słowackiej inspekcji handlowej, urzędu pracy lub usługodawcą wyposażenia oprogramowania lub wsparcia naszej działalności, wraz z pracownikami powyższych osób, sądu, notariusza, komornika, policji. Jesteśmy zobowiązani w przeszkodzeniu popełniania przestępstwa i tak samo jesteśmy zobowiązani zgłaszać informacje w dziedzinie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Do których państw przenosimy Pańskie dane osobowe?

Transmisję transgraniczną Pańskich danych osobowych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE, Islandia, Norwegia oraz Lichtenstein) nie prowadzimy. Usługi cloud nie wykorzystujemy.

Jakie zautomatyzowane indywidualne decyzje wykonujemy?

 • Jeżeli są Państwa naszym modelem rejestrowanym, w stosunku do Państwa wykonywane są powyższe czynności w ramach operacji przetwarzania:
  1. profilowanie - częścią rejestracji Państwa jako modelu rejestrowanego jest profilowanie, konkretna obserwacja Pańskiego zachowania na stronie internetowej, np. ile razy się Państwo zalogowaliście, ile rejestrowanych wizyt Państwo mieliście, jaki obrót generowaliście. Profilowanie u modela rejestrowanego jest częścią stosunku umownego pomiędzy Państwem i nami, ponieważ obserwacja Pańskiego zachowania jest w osi czasowej niezbędna zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR do rzetelnego pełnienia naszego obowiązku do wypłaty Państwu przez nas generowanego wynagrodzenia oraz jednym z celów rejestracji modela rejestrowanego jest cel zarobkowy lub ekonomiczny. Profilowanie wykonywane jest sposobem zautomatyzowanym. Oprócz tego u nas działa dzienny system bonusowy, który oznacza, że ci, którzy są zarejestrowani w modelu w ilości 5, którzy w danym dniu generowali największy obrót, mają prawo do bonusu pieniężnego (dopłata do zarobionego wynagrodzenia). Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej, zwłaszcza do ludzkiej kontroli manualnej w przypadku niepoprawności przy wypłatach itp. Dalej mają Państwo możliwość do zastosowania prawa do ingerencji ludzkiej podczas profilowania, w zasadzie jako reklamację z określeniem konkretnych niezgodności.
  2. zautomatyzowane postanawianie - w procesie rejestracji mają Państwo zablokowany kolejne kroki, dopóki nam Państwo nie prześlą skan dowodu osobistego. Przesłanie skanu dowodu osobistego jest zasadnicze dla rejestracji za modela rejestrowanego, czyli zautomatyzowane postanawianie zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR wymagane jest zawarcie umowy pomiędzy Państwem i nami. Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania z możliwością nas jak eksploratora ingerować do powyższego zautomatyzowanego postanawiania, przy czym zastosowanie Pańskiego prawa do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania musi być uzasadnione konkretnymi okolicznościami. Okoliczności określone w zastosowaniu Pańskiego prawa do ingerencji ludzkiej do powyższego zautomatyzowanego postanawiania ocenimy my. Ale rejestracji nie dotyczy roszczenie prawne. Bez należnego stwierdzenia Pańskich danych osobowych potrzebnych:
   • do spełnienia obowiązku wykonania rzetelnie i w terminie wypłat wynagrodzeń dla Państwa jako modela rejestrowanego
   • do wydania zaświadczenia o dochodzie dla celów podatkowych
   • oraz zwłaszcza do rozumnego wykluczenia wątpliwości dotyczących wieku (o nie osiągnięciu wieku 18 lat). rejestracja nie zostanie przeprowadzona.
 • Jeżeli są Państwo u nas zarejestrowanym gościem, wykonuje się:
  • profilowanie - częścią Pańskiej rejestracji jako rejestrowanego gościa jest profilowanie, konkretna obserwacja Pańskiego zachowania na stronie internetowej w czacie prywatnym, np. ile razy się Państwo zalogowaliście, ile rejestrowanych modeli i które obserwowaliście Państwo, jaki obrót generowaliście. Profilowanie jest częścią stosunku umownego pomiędzy Państwem i nami, ponieważ obserwacja Pańskiego zachowania jest w osi czasowej niezbędna zgodnie z art. 22 ust. 2) lit. a) rozporządzenia GDPR do rzetelnego pełnienia naszego obowiązku, zwłaszcza w przypadku reklamacji niezgodności. Profilowanie wykonywane jest sposobem zautomatyzowanym. Mają Państwo prawo do ingerencji ludzkiej, zwłaszcza do ludzkiej kontroli manualnej w przypadku niepoprawności przy wypłatach itp. Dalej mają Państwo możliwość do zastosowania prawa do ingerencji ludzkiej podczas profilowania, w zasadzie jako reklamację z określeniem konkretnych niezgodności.

Jak długo przechowujemy Pańskie dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy najpóźniej do wtedy, dopóki wymagane jest to dla celów, na które dane osobowe są przetwarzane. Przy przechowywaniu danych osobowych kierujemy się Porządkiem Rejestracyjnym oraz Planem rejestracyjnym, np.:

 • dokumenty pisemne (nośniki) dotyczące księgowości przechowujemy z reguły przez okres 10 lat po zakończeniu roku obrotowego oraz okresu podatkowego
 • dokumenty pisemne (nośniki) dotyczące składek ubezpieczenia do systemu społecznego przechowujemy z reguły przez okres 10 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, niektóre dokumenty pisemne nawet dłużej
 • dokumenty pisemne (nośniki) dotyczące poszczególnych transakcji handlowych przez okres 5 lat od zawarcia transakcji handlowej (od dostarczenia usługi, od dostarczenia towaru)
 • dokumenty pisemne (nośniki) dotyczące rejestracji, anulowania rejestracji i składek przechowujemy z reguły przez okres 10 lat po zakończeniu roku kalendarzowego
 • dokumenty pisemne (nośniki) dotyczące sporów prawnych przechowujemy przez okres 10 lat po zakończeniu sprawy prawnej

W likwidacji danych osobowych są przeszkodą np.:

 • nie można likwidować oryginały dokumentów na piśmie
 • nie można likwidować dokumenty na piśmie, które muszą być przekazane do archiwum państwowego
 • jeżeli prowadzone jest jakiekolwiek postępowanie przed sądem, organem administracji państwowej, organami prowadzącymi postępowanie karne, które treściowo dotyczy treści dokumentów na piśmie, normalnie przeznaczonych do likwidacji.

Jak o Państwu uzyskamy dane osobowe?

Jeżeli są Państwo naszym klientem, Pańskie dane osobowe najczęściej uzyskujemy bezpośrednio od Państwa. W takim przypadku jest uzyskanie Pańskich danych osobowych dobrowolne i polega na podstawie umownej, czyli jest wymogiem umownym. W zależności od konkretnego przypadku nie udzielenie danych osobowych przez klienta może mieć następstwa na naszą zdolność do udzielenia jakościowych i terminowych usług lub we wyjątkowych przypadkach także nasz obowiązek do odmowy świadczenia usług (odmowy Pańskiej rejestracji). Dane osobowe o naszych klientach możemy uzyskiwać także z publicznie dostępnych źródeł, od organów administracji publicznej lub od innych osób.

Jakie prawa mają Państwo jako osoba, której to dotyczy?

Jeżeli o Państwu przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pańskiej zgody z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo w każdym czasie do cofnięcia swojej zgody.

Bez względu na to mają Państwo prawo w każdym czasie wysuwać obiekcję przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na podstawie interesu upoważnionego lub interesu publicznego.

Jako nasz klient mają Państwo prawo do dostępu do Pańskich danych osobowych, jak również do ich zmiany, wykreślenia oraz ograniczania przetwarzania. Mają Państwo wysuwać obiekcję przeciwko przetwarzaniu danych osobowych (tylko jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest interes publiczny lub upoważniony interes) oraz przeciwko dokładności danych osobowych (tylko jeżeli podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych osobowych jest zgoda lub umowa i przetwarzanie wykonywane jest środkami zautomatyzowanymi). Tak samo mają Państwo prawo w każdym czasie do złożenia skargi w Urzędzie do ochrony danych osobowych. To wszystko w intencjach art. 15 do 22 rozporządzenia GDPR.

Prawo do anulowania zgody - w przypadkach, kiedy Pańskie dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pańskiej zgody, mogą Państwo kiedykolwiek tę zgodę anulować. Zgodę mogą Państwo anulować elektronicznie, pod adres operatora, pisemnie, zawiadomieniem o anulowaniu zgody albo osobiście u operatora. Anulowanie zgody nie ma wpływu na ustawowość przetwarzania danych osobowych, które na jej podstawie przetwarzaliśmy o Państwu.

Prawo do dostępu - Państwo mają prawo do udostępnienia kopii danych osobowych, które mamy o Państwu do dyspozycji, jak również informacje o tym, w jaki sposób Pańskie dane osobowe wykorzystujemy. W większości przypadków będą Państwu Pańskie dane osobowe udzielone w formie dokumentu pisemnego, jeżeli nie wymagają Państwo inny sposób ich udzielenia. Jeżeli udzielenie takich informacji zażądali Państwo środkami elektronicznymi, będą udzielone Państwu elektronicznie, jeżeli będzie możliwe to technicznie.

Prawo do sprostowania - podejmujemy odpowiednie środki zapobiegawcze, w celach zabezpieczenia dokładności, kompletności i aktualności informacji, które mamy od Państwa do dyspozycji. Jeżeli uważają Państwo, że dane, które mamy do dyspozycji są niedokładne, niekompletne albo nieaktualne, prosimy, kontaktujcie nas bez wahania, abyśmy informacje te sprostowali, aktualizowali lub uzupełnili.

Prawo do skasowania (zapomnienia) - Państwo mają prawo zażądać o skasowanie Pańskich danych osobowych, na przykład w przypadku, jeżeli dane osobowe, które od Państwa uzyskaliśmy, nie są więcej potrzebne do spełnienia pierwotnego celu przetwarzania. Pańskie prawo należy jednak ocenić z punktu widzenia wszystkich istotnych okoliczności. Na przykład, możemy mieć określone obowiązki prawne i regulacyjne, co znaczy, że nie będziemy mogli Pański wniosek akceptować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku określonych okoliczności Państwo mają prawo zażądać, abyśmy zawiesili wykorzystanie Pańskich danych osobowych. Chodzi na przykład o przypadki, kiedy Państwo uważają, że dane osobowe, które posiadamy od Państwa, mogą być niedokładne albo kiedy Państwo uważają, że Pańskie dane osobowe nie potrzebujemy już wykorzystywać.

Prawo do przepływu danych - na określonych okolicznościach Państwo mają prawo zażądać o przepływ danych osobowych, które Państwo udzielili, do osoby trzeciej według Pańskiego wyboru. Prawo do przepływu dotyczy jednak tylko danych osobowych, które uzyskaliśmy od Państwa na podstawie zgody albo na podstawie umowy, której jedną ze stron umowy są Państwo.

Prawo do zarzutów - Państwo mają prawo zarzucać przetwarzanie danych, które posiada podstawę w naszych realnych interesach. W przypadku, jeżeli nie mamy uzasadniony realny powód do przetwarzania i Państwo wniosą zarzut, nie będziemy Pańskie dane osobowe dalej przetwarzać.

Prawo do wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania o ochronie danych osobowych - jeżeli Państwo uważają, że Pańskie dane osobowe przetwarzamy niesprawiedliwie lub bezprawnie, Państwo mogą wnieść zażalenie do organu nadzoru, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; numer tel.: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. W przypadku wniesienia wniosku w formie elektronicznej potrzebne jest, aby spełniał wymogi według § 19 ust. 1 ustawy nr 71/1967 Dz.U. o postępowaniu administracyjnym (kodeks postępowania administracyjnego).

Zmiany warunków dotyczące ochrony prywatności

Ochrona danych osobowych dla nas nie jest sprawą jednorazową. Informacje, które jesteśmy Państwu zobowiązani udzielić ze względu na nasze przetwarzanie danych osobowych mogę ulegać zmianie lub być nieaktualne. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo możliwości w każdym czasie do poprawy i zmiany w jakimkolwiek zakresie. W przypadku, że powyższe warunki ulegną poważnym zmianom, o powyższej zmianie poinformujemy Państwa, np. w formie obwieszczenia ogólnego na stronie internetowej lub informacją szczególną za pośrednictwem maila.